26/07/2011|08:09

Διευρύνονται οι αποζημιώσεις του Φιλικού Διακανονισμού

Από την 1η Σεπτεμβρίου του 2011 το όριο για τη χρήση της φιλικής δήλωσης για τις σωματικές βλάβες αυξάνεται στις 30.000 ευρώ ανά ατύχημα συνολικά

Σε επέκταση του Συστήματος Άμεσων πληρωμών (ΣΑΠ) για ζημιές από τροχαία ατυχήματα - γνωστού ως Φιλικός Διακανονισμός - προχωρούν οι ασφαλιστές, επιχειρώντας να εντάξουν σε αυτό περισσότερες περιπτώσεις αποζημιώσεων.
Η αποδοχή που είχε μέχρι και σήμερα το εν λόγω σύστημα από το ασφαλιζόμενο κοινό, αλλά και τα οφέλη που αποκομίζει ο κλάδος από την εφαρμογή του, ώθησαν τα στελέχη της αγοράς στο να αποφασίσουν την αναθεώρηση του συστήματος, με την προοπτική ένταξης σε αυτό των τροχαίων με περισσότερα από δύο οχήματα, αλλά και αύξησης των ορίων για αποζημιώσεις σε επίπεδα κατά πολύ υψηλότερα των όσων ισχύουν σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλαγές, τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει η αγορά, θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2011, ενώ λίγο πριν θα γίνουν και οι σχετικές ανακοινώσεις, τόσο προς τα δίκτυα πωλήσεων όσο και προς το ευρύ κοινό.
Από τα στατιστικά στοιχεία και μόνο του ΣΑΠ καθίσταται ξεκάθαρο ότι ο Φιλικός Διακανονισμός έχει κερδίσει τους ασφαλισμένους. Ειδικότερα, οι φάκελοι που διακανονίστηκαν μέσω του Φιλικού Συστήματος ήταν στο πρώτο πεντάμηνο του 2011 αυξημένοι κατά 1,40% έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, με τον αριθμό τους να ανέρχεται σε 85.482 από 84.297 το 2010. 

Το ίδιο διάστημα το ύψος των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν σε ασφαλισμένους ήταν μειωμένο στα 78,573 εκατ. ευρώ από 81,813 εκατ. ευρώ το πρώτο πεντάμηνο πέρσι. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι οι κάτοχοι των Ι.Χ. οχημάτων επιχειρούν - λόγω της κρίσης - να περιορίσουν τα έξοδά τους, κινούμενοι με χαμηλότερες ταχύτητες, ενώ διανύουν και λιγότερα χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα να περιοριστεί ο αριθμός των ζημιών, αλλά και το ύψος των αποζημιώσεων ανά τροχαίο ατύχημα.

Ποιο είναι το προφίλ του Φιλικού Διακανονισμού
- Το Σύστημα Αυτόματων Πληρωμών άρχισε να λειτουργεί από την 1η Μαΐου του 2000
- Αποτελεί «συμφωνία κυρίων», ανοικτή σε όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις
- Μέλη του ΣΑΠ είναι σήμερα 28 ασφαλιστικές εταιρείες
- Τελευταία στο ΣΑΠ εντάχθηκε και το Επικουρικό Κεφάλαιο
- Ο Φιλικός Διακανονισμός προβλέπει ότι το θύμα αποζημιώνεται από την εταιρεία του
- Η χρηματική αυτή συναλλαγή ανακοινώνεται στο Γραφείο Συμψηφισμού, που λειτουργεί και τακτοποιείται μέσω ενός μηχανισμού συμψηφισμού
- Οι εκκαθαρίσεις πληρωμών μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών γίνονται σε μηνιαία βάση
- Η διαδικασία εποπτεύεται από 10μελή Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία ανανεώνει κάθε χρόνο και το μητρώο των μελών των εταιρειών που συμμετέχουν στο ΣΑΠ


Σε ό,τι αφορά τώρα τις αλλαγές που θα επέλθουν από το Σεπτέμβριο στο Φιλικό Διακανονισμό, σύμφωνα με πληροφορίες του Insurance World, αυτές έχουν ως ακολούθως:

• Από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 το όριο για τη χρήση της φιλικής δήλωσης για τις σωματικές βλάβες αυξάνεται στις 30.000 ευρώ ανά ατύχημα συνολικά, με ανώτατο όριο ανά θύμα τα 12.000 ευρώ. Για τις υλικές ζημιές το αντίστοιχο όριο είναι τα 6.500 ευρώ.

• Σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση μεταξύ περισσοτέρων των δύο οχημάτων ο διακανονισμός γίνεται ανά δύο οχήματα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη Συμφωνία και χωρίς να είναι απαραίτητο να διακανονισθούν όλες οι ζημιές όλων των εμπλεκομένων οχημάτων. Ο διακανονισμός, ανά περίπτωση, θα εκτελείται ως εξής:
- Εάν υπάρχει ένας υπαίτιος οδηγός και περισσότεροι του ενός αναίτιοι, τότε ο διακανονισμός θα γίνεται μεταξύ του υπαίτιου και κάθε αναίτιου χωριστά. Δηλαδή θα υπάρχουν τόσοι διακανονισμοί όσοι και οι αναίτιοι οδηγοί. Κάθε άμεσος ασφαλιστής θα επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τον ασφαλιστή του υπαίτιου οδηγού, προκειμένου να προβεί στην αποζημίωση του αναίτιου ασφαλιζομένου του.
- Εάν εμπλεκόμενα οχήματα φέρουν την ευθύνη ζημιάς που προκάλεσαν σε άλλα εμπλεκόμενα οχήματα και συγχρόνως τα ίδια έχουν υποστεί ζημιά από υπαιτιότητα άλλων οχημάτων, τότε ο διακανονισμός κάθε ζημιάς γίνεται χωριστά.
- Εάν υπάρχουν περισσότεροι υπαίτιοι οδηγοί και ένας αναίτιος οδηγός, ο διακανονισμός θα γίνεται μετά από επικοινωνία με κάθε έναν από τους υπαίτιους, ο οποίος θα βαρύνεται με το κόστος της ζημιάς που έχει προκαλέσει.

• Ανεξάρτητα από την τυχόν ύπαρξη άλλων ζημιών, οι καλυπτόμενες υλικές ζημιές - που δεν πρέπει να υπερβαίνουν το συμφωνημένο όριο εφαρμογής της Συμφωνίας - περιλαμβάνουν, πέραν του κόστους επισκευής ή την αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής του οχήματος (με τους φόρους), εφόσον πρόκειται για οδηγό δικύκλου και το κόστος αντικατάστασης κράνους, ρουχισμού και βαλίτσας του δικύκλου, καθώς και του εξωτερικού καλύμματος του οχήματος, όπως και το κόστος μεταφοράς του οχήματος.

• Υποβολή αντίρρησης για πλασματική ζημιά είναι δυνατή ακόμη και σε περίπτωση θετικής απάντησης εκ μέρους του υπαίτιου ασφαλιστή, εφόσον ακολούθησε ανάκληση της δήλωσης ζημιάς μετά από έρευνα. Σήμερα απαιτείται απόδειξη, με κάθε πρόσφορο μέσο, από τον υπαίτιο ασφαλιστή, ότι η διακανονισθείσα ζημιά δεν είναι πραγματική. Σημειώνεται ότι αντίρρηση για διακανονισθείσα ζημιά από τον άμεσο ασφαλιστή υποβάλλεται για: α) έλλειψη προϋπόθεσης εφαρμογής της Συμφωνίας, β) έλλειψη έγκυρης ασφάλισης αστικής ευθύνης, γ) τρόπο εφαρμογής του Πίνακα Υπαιτιοτήτων, δ) εκ των υστέρων ένταξη της ζημιάς, ε) αποζημίωση με πραγματικό κόστος, στ) αποζημίωση πλασματικής ζημιάς.

• Ο διακανονισμός της ζημιάς κατ’ εφαρμογήν της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει τις συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σε περίπτωση υποψίας απάτης, να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την εξακρίβωση της αλήθειας. Εάν η πραγματοποιηθείσα από τον ασφαλιστή του αναίτιου ασφαλιζόμενου έρευνα οδηγήσει στην εκ μέρους του ασφαλιζομένου έγγραφη ανάκληση της δήλωσης ζημιάς για ατύχημα με υλικές ζημιές, τότε μέρος των εξόδων της έρευνας βαρύνουν τον ασφαλιστή του υπαίτιου οδηγού. Ο ασφαλιστής του αναίτιου ασφαλιζόμενου ενημερώνει άμεσα τον ασφαλιστή του υπαίτιου οδηγού. Τα καλυπτόμενα έξοδα της έρευνας ορίζονται σε 10% επί του κόστους της ζημιάς (εργασίες και ανταλλακτικά βάσει προσφοράς) με ανώτατο ποσό τα 650 ευρώ.

Ποιες είναι σήμερα οι προϋποθέσεις ένταξης ενός τροχαίου στο Φιλικό Διακανονισμό:
1. Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της Ελλάδας
2. Να μην εμπλέκονται περισσότερα από δύο οχήματα
3. Οι ασφαλιστικές εταιρείες των εμπλεκομένων οχημάτων να συμμετέχουν στο φιλικό διακανονισμό
4. Να μην υπάρχει σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος
5. Οι υλικές ζημιές να μην υπερβαίνουν τις 6.500 ευρώ
6. Οι σωματικές βλάβες να μην υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ, με ανώτατο όμως ποσό ανά άτομο μέχρι 5.000 ευρώ


Τι καλύπτει ο φιλικός διακανονισμός εκτός από τις υλικές ζημιές:
1. Σε περίπτωση σωματικών βλαβών αμοιβές ιατρών, έξοδα νοσηλίων, διαγνωστικές εξετάσεις, φαρμακευτική περίθαλψη και έξοδα μεταφοράς ζημιωθέντος. Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός του ποσού αποζημίωσης καθορίζεται σύμφωνα με την ιατρική πραγματογνωμοσύνη ή τη βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο ή από φορέα κοινωνικής ασφάλισης
2. Απώλεια εισοδήματος
3. Ηθική βλάβη

 

Σχολιάστε το άρθρο (0 σχόλια)

Βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον;

Βαθμολογήστε το άρθρο

Για να γράψετε το σχόλιο σας θα πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης. Εγγραφή / Σύνδεση

mortgage insurance