Προφίλ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ε.Ε.Π.)

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Ε.Π.), ιδρύθηκε το 1925 ως Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς και από το 1940 λειτουργεί αυτοτελώς ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

Σήμερα βασικός νόμος πρόβλεψης και οριοθέτησης της δράσης των Επιμελητηρίων είναι ο ν. 2081/92, όπου αναφέρεται ότι τα Επιμελητήρια είναι υποχρεωτικές, αυτοτελείς και ανεξάρτητες ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν Εμπορική δραστηριότητα, είναι Ν.Π.Δ.Δ., με σκοπό την προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων.

Μέλη του είναι οι ασκούντες δραστηριότητα λιανικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών, στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, που ανέρχονται σε 35.000.
Η δραστηριότητα του επιμελητηρίου επικεντρώνεται στους παρακάτω τομείς: 

· Μελετά και ερευνά κάθε θέμα που έχει σχέση με την δραστηριότητα των μελών του και προτείνει λύσεις που είναι προς συμφέρον τους, αλλά και της Εθνικής Οικονομίας.
· Ενημερώνει ή παρέχει πληροφορίες στα μέλη του, για θέματα που τα απασχολούν.
· Συμμετέχει σε επιτροπές με ουσιαστικές αρμοδιότητες, όπως Αγορανομικές (θέματα αγορανομικών παραβάσεων), Φιλικού διακανονισμού διαφορών, Ασφαλιστικών διαφορών {Ι.Κ.Α. - Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.)}, Εργασιακών διαφορών, Νομαρχιακές Επιτροπές Εμπορίου, Τουριστικής προβολής, Ο.Τ.Α. κ.λ.π.
· Αναλαμβάνει την επίλυση εμπορικών διαφορών και ενεργεί πραγματογνωμοσύνες.
· Οργανώνει σεμινάρια και εκδηλώσεις που ενδιαφέρουν τους επαγγελματίες.
· Ενισχύει ηθικά και οικονομικά πρωτοβουλίες, που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, πολιτιστικές, κοινωνικές και εθνικές εκδηλώσεις, καθώς και συλλόγους και επαγγελματικές οργανώσεις.
· Συμμετέχει σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, για το συμφέρον των μελών του και της Εθνικής Οικονομίας, όπως ο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ". (με στόχο την μετεξέλιξή του σε Συνεταιριστική Τράπεζα), η υπό ίδρυση ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), το ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΔΙ.Ν.Ε.Ε.Ε.). 
· Είναι μέλος της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (Κ.Ε.Ε.), του Ευρωεπιμελητηρίου (EUROCHAMBERES) και της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (Δ.Ε.Ε.) και μέσω αυτών στοχεύει στην ανάπτυξη διεθνών σχέσεων και συνεργασιών.
· Προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει τις παρεχόμενες προς τα μέλη του υπηρεσίες.

Διοικητική Επιτροπή

Πρόεδρος: Γεώργιος Μπενέτος

Α' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος

Β' Αντιπρόεδρος: Τριαντάφυλλος Ιγνατιάδης

Γεν.Γραμματέας: Περικλής Διακουμάκος

Οικον.Επόπτης: Γεώργιος Νικολακάκης

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αγ. Κων/νου 3, 185 31 Πειραιάς
Τ:210 4121503
F:210 4122790    
URL: www.eep.gr
e-mail: eepir@otenet.gr

mortgage insurance